Podmínky používání

Budapešť 1. července 2019

I. Obsah Podmínek používání

 1. Tyto Podmínky používání (dále jako Pravidla) obsahují podmínky pro využívání služeb informační společnosti dostupných na stránkách Hotely.cz (https://www.hotely.cz; dále společně jako Služby, Webové stránky nebo Hotely.cz), provozovaných společností Szalas.hu Zrt. (sídlo: Régiposta u. 9, 3525 Miskolc, Maďarsko; identifikační číslo: 05‑10‑000622; daňové identifikační číslo: 26721761-2-05; e-mail: info@hotely.cz; dále jako Poskytovatel služeb).
 2. Uživatel je oprávněn Služeb využívat pouze v dobré víře za účelem podávání žádostí o nabídku nebo rezervací, které jsou v souladu s právními předpisy, a využitím Služeb se zavazuje, že nebude provádět spekulativní, falešné nebo zavádějící rezervace a že nebude rezervovat ubytovací kapacity nad rámec svého skutečného požadavku. Využitím Služeb Uživatel prohlašuje, že jeho osobní a kontaktní údaje zadané při rezervaci a informace uvedené pro účely platby (např. údaje o platební kartě) jsou správné. Využitím Služeb Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel služeb může tyto informace v souladu s ustanoveními Informačního memoranda o zpracování osobních údajů použít i k tomu, aby Uživatele v případě potřeby kontaktoval. Odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nepřesností zadaných údajů nese Uživatel. Uživatel bere na vědomí a využitím Služeb vyslovuje svůj souhlas s tím, že jeho osobní a kontaktní údaje zadané při rezervaci a rovněž údaje o jeho dřívějších, probíhajících nebo v budoucnu realizovaných rezervacích je Poskytovatel služeb oprávněn na základě příslušné žádosti vydat orgánu veřejné správy nebo policii. Poskytovatel služeb zároveň tyto osobní a kontaktní údaje Uživatele poskytuje společnosti HOTEL.CZ a.s. (sídlo: Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9, Česká republika; identifikační číslo: 271 76 223; daňové identifikační číslo: CZ 271 76 223), která je zodpovědná za zpracování rezervací. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za případnou újmu nebo škodu vyplývající ze splnění jeho oznamovací povinnosti.
 3. Partnerem Poskytovatele služeb se rozumí třetí osoba, která na Webových stránkách zveřejňuje nabídku ubytování (dále jako Partner). Informace uváděné ve specifikaci konkrétního ubytování, tj. možný obsah nabídky ubytování určuje v každém případě Partner. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za nedostatky specifikace ani za obchodní praktiky Partnera.
 4. Využívání Služeb není omezeno věkem, ale Uživatel musí vzít na vědomí, že Partneři mají právo odmítnout požadavek na rezervaci zadaný nezletilou osobou, případně odepřít ubytování nezletilé osoby, která se do ubytovacího zařízení dostaví bez dozoru dospělé osoby, a to i v případě, že rezervace byla potvrzena. Aby se Uživatel vyhnul nedorozumění a nepříjemnostem, je povinen si pravidla týkající se věku zjistit přímo u daného Partnera. Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za omezení uplatňovaná Partnery.
 5. Jazykem smlouvy uzavřené vyslovením souhlasu s Pravidly je čeština. Tato smlouva nemá povahu písemně uzavřené smlouvy, a proto ji Poskytovatel služeb neopatřuje spisovým znakem a nezajišťuje její pozdější přístupnost.
 6. Poskytovatel služeb je oprávněn kdykoliv, i bez předchozího informování Uživatelů měnit tato Pravidla. O změně Pravidel Poskytovatel služeb informuje Uživatele formou stručného upozornění na úvodní stránce Webových stránek. Po změně Pravidel Uživatel využitím Služeb vyslovuje souhlas se změnou Pravidel. Veškerá sdělení v souvislosti s fungováním Webových stránek a Služeb (např. pravidla soutěží o ceny apod.) a další dokumenty přístupné přes odkazy obsažené v těchto Pravidlech (např. Informační memorandum o zpracování osobních údajů, Pravidla pro obsah) tvoří součást těchto Pravidel a jsou pro všechny Uživatele závazné i bez zvláštního souhlasu.
 7. Veškeré služby navázané na webové stránky Hotely.cz, ale poskytované jinými stránkami, než jsou Hotely.cz (např. Facebook.com, Google atd.), podléhají (také) pravidlům a podmínkám uveřejněným v rámci daných webových stránek.
 8. Provozování Služeb a smlouvy uzavřené využitím Služeb mezi Poskytovatelem služeb a Uživatelem se bez ohledu na jazyk Webových stránek řídí právními předpisy platnými v Maďarsku s tím, že se neaplikují kolizní normy pro mezinárodní právní spory. Strany se dohodly, že mezinárodně příslušným soudem je soud místně příslušný podle aktuálního sídla Poskytovatele služeb.

II. Hlavní charakteristiky a prvky Služeb

 1. Účelem Služeb je zobrazovat soustředěně na jednom místě nabídky ubytování od smluvních Partnerů Poskytovatele služeb, informovat Uživatele, provozovat služby vyhledavače ubytování, přeposílat Partnerům žádosti o nabídku a rezervace zadané Uživateli a vytvářet prostor pro prezentaci názorů Uživatelů.
 2. Při provozování Služeb se Poskytovatel služeb považuje za zprostředkujícího poskytovatele ve smyslu zákona č. CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických komerčních služeb a služeb informační společnosti (dále jako zákon o elektronických službách). Poskytovatel služeb je oprávněn, ale není povinen kontrolovat obsah, který Uživatelé a Partneři zveřejňují nebo zpřístupňují při využívání Služeb. Mezi informacemi zveřejňovanými při využívání Služeb je Poskytovatel služeb oprávněn, ale není povinen pátrat po informacích nasvědčujících páchání protiprávní činnosti.
 3. Na Webových stránkách dostupné mapové služby a služby vyhledávání trasy poskytuje jiný poskytovatel než Poskytovatel služeb, a za jejich obsah, použitelnost a případné technické vady tudíž Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost. Uživatel bere na vědomí, že mapové služby a služby vyhledávání trasy mohou v různých prohlížečích nabízet odlišné funkce, například v některých prohlížečích je možnost vyhledávání podle polohy, zatímco jiné prohlížeče tuto funkci nepodporují. Informace týkající se sdílení údajů o zeměpisné poloze najdete zde: http://www.mozilla.org/cz/firefox/geolocation/
 4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění upravit nebo zrušit kterýkoliv obsahový prvek Služeb, pozměnit jeho vzhled, obsah nebo fungování a umístit na něm inzerci, obsah prezentující jeho vlastní služby, případně jiný obsah.

III. Jednotlivé služby stránek Hotely.cz

 1. Vyhledávání ubytování

Uživatel může zadáním různých parametrů vyhledávat v nabídkách ubytování zobrazených na Webových stránkách. Za údaje, které se zobrazují ve vyhledavači pracujícím s daty funkce vyhledávání ubytování, Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost, tyto údaje jsou pouze orientační. Nezakázal-li Uživatel předem používání cookies, pak pro jeho komfort Poskytovatel služeb zobrazuje na Webových stránkách seznam Uživatelem naposledy prohlížených ubytování i v případě, že Uživatel není registrován.

 1. Využití služeb – rezervace

Vyplněním a odesláním formuláře umístěného na Webových stránkách Uživatel objednává rezervaci ubytování přímo u Partnera, který dané ubytování provozuje.

Podle způsobu potvrzení rezervace systém stránek Hotely.cz rozlišuje dva typy Partnerů:

  1. V případě rezervace ubytování u Partnera, který garantuje potvrzení rezervace do jednoho pracovního dne, obdrží Uživatel potvrzení o úspěšné rezervaci, případně zprávu o neúspěšnosti rezervace do jednoho pracovního dne. Pro odlišení těchto Partnerů používají Hotely.cz následující označení:

                                                                                Automatický e‑mail potvrzující odeslání rezervace zasílá Uživateli na základě Partnerova pověření systém Poskytovatele služeb, přičemž v předmětu tohoto mailu je uveden text „zaznamenání rezervace“ a tento mail nelze považovat za potvrzení rezervace. Pravděpodobně do jednoho pracovního dne, nejdéle však do 48 hodin od rezervace Partner odpoví Uživateli, zda je schopen rezervaci přijmout (potvrzení nebo odmítnutí rezervace). Odesláním rezervace Uživatel bere na vědomí, že pokud Partner rezervaci potvrdí, vzniká mezi Uživatelem a Partnerem smlouva, od níž je Uživatel oprávněn odstoupit pouze za podmínek stanovených Partnerem a uveřejněných na dané rezervační stránce pod bodem „Storno“.

  1. Vztahuje-li se rezervace na ubytování u Partnera, který garantuje okamžité potvrzení rezervace, a neobsahuje-li žádnou poznámku, obdrží Uživatel potvrzení o úspěšné rezervaci na svoji zadanou e-mailovou adresu ihned po odeslání rezervace. Pro odlišení těchto Partnerů používají Hotely.cz následující označení:

                                                                                                      


Automatický e‑mail potvrzující odeslání rezervace zasílá Uživateli na základě Partnerova pověření systém Poskytovatele služeb, přičemž v předmětu tohoto mailu je uveden text „úspěšná rezervace“ a tento mail lze považovat za potvrzení rezervace. Odesláním rezervace Uživatel bere na vědomí, že mezi ním a Partnerem vzniká smlouva, od níž je Uživatel oprávněn odstoupit pouze za podmínek stanovených Partnerem a uveřejněných na dané rezervační stránce pod bodem „Storno“.

Uvede-li Uživatel v rezervaci poznámku, která může mít vliv na cenu rezervace nebo může ohrozit rezervaci ubytování jako celek, mohou Hotely.cz považovat za nutné, aby byla rezervace projednána s Partnerem. V takovém případě se na rezervaci vztahují pravidla pro potvrzování ve lhůtě 1 pracovního dne (viz výše).

Uživatel si požadované ubytování rezervuje následujícími kroky:

  1. Výběr požadovaného ubytování ze seznamu nabídek splňujících zadaná vyhledávací kritéria
  2. Kliknutí na tlačítko „Rezervace“ ve specifikaci daného ubytování
  3. Na následující stránce jsou zvýrazněně zobrazeny parametry ubytování, jež si chce Uživatel rezervovat (typ pokoje, datum, počet osob, navazující služby, servis atd.).
  4. Pokud údaje o konkrétním ubytování splňují Uživatelovy požadavky, Uživatel klikne na tlačítko „Zadání osobních údajů“.
  5. V zobrazeném rozhraní Uživatel zadá svoje osobní a kontaktní údaje: jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, v případě některých ubytovacích zařízení také adresu bydliště, věk a údaje o platební kartě.
  6. Použití dříve uložených osobních údajů: Uživatel může vstoupit i pomocí identifikačních údajů používaných na Facebooku nebo v jeho účtu na stránkách Hotely.cz (e-mailová adresa + heslo); v takovém případě se automaticky načtou již dříve zadané a uložené osobní údaje.
  7. Po zvolení platebního prostředku (povinné), vyplnění rubriky otázek a poznámek adresovaných Partnerovi (volitelné) a odsouhlasení storno podmínek (povinné) Uživatel kliknutím na tlačítko „Odeslání rezervace“ svoji rezervaci dokončí a odešle.
 1. Žádost o nabídku
  Pokud si Uživatel nechce ubytování hned rezervovat, má možnost kliknutím na tlačítko „Žádost o nabídku“ v dolní části specifikace zvoleného ubytování požádat Partnera prostřednictvím Webových stránek o nabídku. Za správnost vyhledávacích kritérií zadaných ve formuláři žádosti o nabídku odpovídá Uživatel. Ze žádosti o nabídku nevyplývají žádné závazky, žádost o nabídku se nepovažuje za rezervaci. Partner ve lhůtě, k níž se zavazuje ve specifikaci ubytování (pravděpodobně do jednoho pracovního dne), zašle Uživateli odpověď, přičemž použije způsob komunikace zadaný Uživatelem (SMS, e-mail, fax).
  Průběh žádosti o nabídku:
  1. Uživatel klikne na tlačítko „Žádost o nabídku“.
  2. Uživatel zadá parametry požadované nabídky (datum příjezdu a odjezdu, počet osob, ostatní zvláštní požadavky).
  3. Uživatel v rozhraní zadá své osobní a kontaktní údaje: jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu atd.
  4. Klikne na tlačítko „Odeslání nabídky“.
 2. Storno a změna rezervace
  Změnu nebo storno rezervace zadané prostřednictvím Webových stránek Poskytovatele služeb musí Uživatel provést opět prostřednictvím Poskytovatele služeb, a to s použitím odkazu uvedeného v potvrzení rezervace. Je-li výkon práva na bezplatnou změnu nebo bezplatné storno časově omezen, za směrodatný okamžik zadání požadavku na změnu nebo storno se považuje okamžik, kdy tento požadavek obdrží Poskytovatel služeb. Pokud je podle informací uvedených v mailu o úspěšné rezervaci storno možné pouze za úplatu (např. smluvní pokutu), je Uživatel povinen stanovenou částku zaplatit přímo Partnerovi.

  V případě některých změn, jako je například zkrácení pobytu oproti potvrzené rezervaci, snížení počtu osob, požadavek na nižší komfort apod., je Partner oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody (ušlého příjmu). Pokud se Uživatel navzdory potvrzené rezervaci nedostaví na místo ubytování, pohlíží se na něj, jakoby rezervaci stornoval, a Partner provozující dané ubytovací zařízení může požadovat zaplacení poplatků uvedených ve storno podmínkách, a to i přesto, že technicky nedošlo k formálnímu písemnému stornování rezervace.
 3. Záruka ceny
  Poskytovatel služeb se neustále snaží zajišťovat Uživatelům nejvýhodnější dostupné ceny.
  Pokud si Uživatel po rezervaci zadané na Webových stránkách provozovaných Poskytovatelem služeb dokáže rezervovat při stejných rezervačních podmínkách totéž ubytování za nižší cenu, pak mu Poskytovatel služeb ve smyslu „Záruky nejlepší ceny“ uhradí rozdíl mezi cenou dřívější rezervace a dosaženou nižší cenou, představuje-li tento rozdíl alespoň 1 % ceny rezervace. Z hlediska uplatnění „Záruky nejlepší ceny“ se ubytování považuje za shodné s rezervovaným ubytováním při splnění následujících podmínek:
  • Jedná se o ubytování stejného typu, rozměrů a umístění (přízemí/poschodí, s výhledem / bez výhledu apod.); pokud provozovatel ubytovacího zařízení nabízí ubytování ve více budovách, musí se shodovat i budova.
  • Doba pobytu je stejná (shodné datum příjezdu i odjezdu).
  • Jedná se o stejný typ pokoje a postele a shodné je i vybavení (technické služby, ubytovací komfort atd.).
  • Shodují se platební podmínky a ustanovení o platbě předem a/nebo o záloze, pokud provozovatel ubytovacího zařízení taková ustanovení uplatňuje.
  • Shodují se pravidla stornování a změn rezervace.

Došlý požadavek na uplatnění „Záruky nejlepší ceny“ je Poskytovatel služeb povinen prošetřit a zkontrolovat do 48 hodin a o výsledku je povinen informovat žadatele. Shodné ubytování, jehož se požadavek na uplatnění „Záruky nejlepší ceny“ týká, musí být v okamžiku, kdy naši pracovníci provádějí kontrolu dostupnosti, rezervovatelné. Uplatnění „Záruky nejlepší ceny“ je vyloučeno v následujících případech:

  • individuální ceny,
  • balíčkové nebo akční ceny (first miute, last minute atd.),
  • hotelové pokoje nabízené jako součást cestovatelského balíčku,
  • případy, kdy je cenový rozdíl způsoben tím, že rezervace ubytování a úhrada jeho ceny proběhly v rozdílných měnách (změna směnného kurzu),
  • ceny, které nejsou dostupné pro každého, např.:
  • zvýhodněné ceny pro firmy,
  • skupinové nebo konferenční ceny,
  • ceny vázané na členství v klubu (např. ceny AAA nebo AARP),
  • věrnostní programy,
  • v případě organizací, kdy se ceny týkají speciální cílové skupiny a nejsou určeny pro každého.

Uplatnění „Záruky nejlepší ceny“:
Program „Záruky nejlepší ceny“ se vztahuje pouze na potvrzené rezervace. Při uplatnění „Záruky nejlepší ceny“ musí Uživatel Poskytovateli služeb e-mailem zaslat na adresu 
szallas@hotely.cz následující údaje a informace, přičemž jako předmět musí uvést text „Záruka nejlepší ceny“:

  • identifikační kód rezervace, kterou Uživatel provedl na stránkách Hotely.cz ve vztahu k předmětnému ubytování,
  • adresa a odkaz na webovou stránku, kde Uživatel našel nižší cenu, na niž se odvolává,
  • název hotelu, město a země, print screen, fotografie nebo soubor pdf obsahující webovou stránku, kde se nachází ubytování shodné s rezervovaným ubytováním (shodné ve smyslu těchto Pravidel).

Uživatel musí i na této stránce provést postup rezervace, nemusí však rezervaci dokončit tak, aby byla definitivně platná. Pokud je cenový rozdíl způsoben tím, že při definitivním dokončení rezervace Partner připočetl další poplatky, a pokud Poskytovatel služeb tuto skutečnost zjistí při provedené kontrole, není Poskytovatel služeb povinen aplikovat „Záruku nejlepší ceny“.

Program „Záruky nejlepší ceny“ nelze kombinovat s jinými nabídkami a slevami, jako jsou například slevy inzerované na stránce spa.cz.

3.     Platba
Na základě rezervace provedené na Webových stránkách a na základě potvrzení ze strany Partnera vzniká smlouva o rezervaci ubytování přímo mezi Uživatelem a Partnerem. Je-li Uživatel povinen současně s rezervací ubytování provést i platbu (celé ceny ubytování, její části, rezervačního poplatku, zálohy apod.), musí ji provést přímo ve prospěch Partnera. Partner je povinen na tento svůj požadavek upozornit v průběhu rezervace a bankovní údaje potřebné k provedení platby musí zaslat Uživateli jako součást potvrzení rezervace. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nemůže přímo kontrolovat, zda platba provedená Uživatelem byla připsána na Partnerův účet, protože Poskytovatel služeb o těchto platbách nedostává žádná potvrzení.

Pokud platba uvedená v potvrzení rezervace není Uživatelem provedena ve stanovené lhůtě splatnosti, na základě informace od Partnera může Poskytovatel služeb danou potvrzenou rezervaci ubytování zrušit. O zrušení rezervace z důvodu neuskutečnění platby zašle Partner Uživateli oznámení a současně informuje také Poskytovatele služeb. Nezaplacení zálohy neznamená automaticky storno rezervace. Uživatel je povinen zaplatit Partnerovi smluvní pokutu uvedenou v potvrzení rezervace, dojde-li ke zrušení potvrzené rezervace z důvodu nezaplacení zálohy v době, kdy by oznámení storna už mělo za následek povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Zadání údajů o platební kartě

Někteří Partneři v závislosti na své obsazenosti nebo na svých rezervačních pravidlech mohou jako podmínku rezervace požadovat, aby Uživatel povinně zadal údaje o své platební kartě. Platebním prostředkem označovaným jako platební karta se rozumí především embosovaná karta, ale někteří Partneři už akceptují i platební karty elektronické. V případě rezervace tohoto typu jsou Uživatelem zadané údaje o platební kartě přeposlány Partnerovi, který si může ověřit platnost karty. Za účelem ochrany a utajení údajů o platebních kartách používáme při poskytování našich služeb technologii „Secure Socket Layer (SSL)“.

Další poplatky

Nad rámec ceny ubytování uvedené v rezervaci si mohou Partneři i přímo účtovat další poplatky, např. za spotřebu energií, manipulaci se zavazadly, roznášku novin, použití pokojového trezoru, turistické poplatky nebo poplatky za úklid. Stanovení dalších poplatků účtovaných Partnery spadá mimo pravomoc Poskytovatele služeb. Volitelné vedlejší náklady související s využitými službami a platby za osobní spotřebu nejsou součástí ceny. Informace o nabízených službách a jejich cenách Uživatel najde na vlastních webových stránkách jednotlivých Partnerů. Za obsah a případné nedostatky těchto informací Poskytovatel služeb nenese odpovědnost.

 1. Služby klientům
  Poskytovatel služeb od svých Partnerů očekává, že budou Uživatelům poskytovat služby na vysoké úrovni, budou s Uživateli komunikovat vždy zdvořile a ochotně a na svých stránkách budou uvádět pravdivé informace. Má-li Uživatel ve vztahu ke Službám jakoukoliv připomínku nebo otázku, může se s ní obrátit přímo na Poskytovatele služeb, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránce www.hotely.cz/o-spolecnosti.
 2. Zrušení potvrzené rezervace
  Poskytovatel služeb je oprávněn na základě informace od Partnera zrušit Uživateli potvrzenou rezervaci při splnění některé z následujících podmínek:
  • jestliže Uživatel při rezervaci uvedl zjevně nepravdivé údaje,
  • pokud Partner v potvrzení rezervace podmínil rezervaci platbou (složením zálohy) a tato platba nebyla ve stanovené lhůtě provedena, je Partner oprávněn obrátit se na Poskytovatele služeb s požadavkem na zrušení potvrzené rezervace a je oprávněn odstoupit od smlouvy,
  • jestliže se Uživatel v den příjezdu nedostaví v době určené pro nástup na ubytování, s výjimkou případu, kdy dal host předem vědět, že přijede později,
  • jestliže Uživatel ani po opakovaných pokusech není pro Partnera nebo pro Poskytovatele služeb dostupný na žádném z kontaktních údajů, které zadal,
  • pokud v minulosti u rezervací provedených na údaje Uživatele vícekrát došlo ke zmaření rezervace vinou Uživatele (tento se např. nedostavil na místo rezervovaného ubytování, své rezervace často stornuje apod.), pak je Poskytovatel služeb na základě zpětné vazby od Partnera nebo na základě Partnerovy žádosti oprávněn zrušit Uživatelovu rezervaci,
  • jestliže Uživatel porušil tyto Podmínky používání,
  • jestliže nastala událost vyšší moci způsobená živelní pohromou (technické poruchy, např. prasklé potrubí, se nepovažují za vyšší moc) nebo byly zavedeny obchodní či hospodářské sankce, uvaleno embargo nebo zavedena právní omezení,
  • jestliže bylo proti Uživateli zahájeno řízení pro podvod nebo krádež, případně jiný podobný trestný čin spáchaný během dřívějšího využití ubytovacích služeb a Partner nebo Poskytovatel služeb se o této skutečnosti dozvěděl,
  • jestliže se jedná o podezřelou rezervaci, případně více podezřelých rezervací, u nichž lze důvodně předpokládat, že neslouží k uspokojení skutečných potřeb Uživatele nebo byly provedeny s cílem obejít právní předpisy.

Byla-li potvrzená rezervace zrušena, povinnost Partnera zajistit ubytování již nadále netrvá.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení trvale nebo dočasně vyloučit některé Uživatele z možnosti využívat služeb dostupných prostřednictvím Webových stránek (tj. zařadit Uživatele na tzv. černou listinu). Uživatel zařazený na černou listinu se nesmí pokoušet o využití Webových stránek pod jiným jménem nebo prostřednictvím jiného Uživatele.

VI. Jednotlivé služby stránek Hotely.cz

 1. Přeposlání specifikace ubytování
  Specifikaci ubytování umístěnou na Webových stránkách může kterýkoliv Uživatel zaslat majitelům jemu známých e-mailových adres, a to pomocí ikony obálky, která se nachází v horní třetině dané stránky (bod nabídky „Přeposlat známému“). Po zadání jmen a e-mailových adres se adresátům automaticky odešle mail obsahující URL daného článku. Uživatel se využitím této služby zavazuje, že volný text, který vloží do mailu, nebude poškozovat práva a oprávněné zájmy Poskytovatele služeb ani třetí osoby a že této služby nezneužije k rozesílání nevyžádaných mailů (spamů).
 2. Zpravodaj
  Uživatel se může přihlásit k odběru zpravodaje. Přihlášení probíhá tak, že Uživatel kompletně vyplní formulář, v němž uvede své pravdivé údaje (jméno, e-mailovou adresu). Zpravodaj vždy obsahuje také reklamu. Odhlášení z odběru zpravodaje je možné kliknutím na odkaz v dolní části zpravodaje a rovněž e-mailem nebo klasickým dopisem zaslaným Poskytovateli služeb.
 3. Klasifikace a kategorie hotelů
  Webové stránky nedoporučují výslovně jednotlivá ubytování ani nepobízejí Uživatele k využití konkrétních ubytovacích zařízení (nepředstavují reklamu na jejich kvalitu, úroveň poskytovaných služeb nebo klasifikaci). Za kvalitu a stav ubytovacích zařízení odpovídají pouze poskytovatelé ubytování, Poskytovatel služeb za ně odpovědnost nenese, a proto v souvislosti s nimi nepřebírá žádné závazky. V případě stížnosti se Uživatel musí obrátit přímo na poskytovatele ubytování. Ubytovací zařízení lze klasifikovat podle různých hledisek (počet hvězdiček, hodnocení atd.). Klasifikace ubytovacích zařízení (typicky hotelů) pomocí hvězdiček je pouze orientační a Poskytovatel služeb se nezavazuje k tomu, že bude tuto klasifikaci nebo hodnocení ze strany Uživatelů kontrolovat, a tudíž za ně nenese odpovědnost. Uživatel bere na vědomí, že počet hvězdiček označuje pouze úroveň pohodlí, kterou lze v daném ubytovacím zařízení očekávat, a že vyšší počet hvězdiček zpravidla znamená vyšší stupeň komfortu a vyšší úroveň poskytovaných služeb. Klasifikace pomocí hvězdiček může být velmi proměnlivá v závislosti na místě, dostupných alternativách, poměrech na místním trhu, zvyklostech a jiných okolnostech. Z tohoto důvodu se může stát, že kvůli výše zmíněným okolnostem nelze navzájem porovnávat počet hvězdiček v jedné zemi či městě se stejnou formou klasifikace v jiné zemi či městě. Počet hvězdiček nemusí nutně odrážet veškeré služby nebo možnosti dostupné v určitém ubytovacím zařízení a může se stát, že některé služby nebo zvláštnosti nejsou k dispozici ve všech pokojích nebo ve všech objektech označených daným počtem hvězdiček. Podrobnosti lze najít na vlastních webových stránkách provozovaných Partnery nebo ve specifikaci konkrétního ubytování. Jsou-li některé zvláštní služby nebo speciální možnosti pro Uživatele obzvlášť důležité, může je zadat jako kritéria vyhledávání (např. zajišťovaný servis, wellness, technické vybavení, doprovodné služby, Wi-Fi, parkování, možnost ubytování s malým dítětem nebo s domácím mazlíčkem atd.).
 4. Hodnocení
  Provedením rezervace Uživatel vyslovuje souhlas s tím, že jej Poskytovatel služeb e-mailem požádá o vyplnění hodnoticího dotazníku, který bude Uživateli zaslán bezprostředně po využití daného ubytovacího zařízení a po němž může následovat ještě jeden nebo několik připomínacích mailů. Vyplnění hodnoticího dotazníku je dobrovolné. Zprávy (maily) související s potvrzením rezervace a hodnocením ubytování jsou nutné pro řádnou obchodní činnost Poskytovatele služeb a pro zachování úrovně Služeb a nejsou součástí zpravodajů ani marketingových mailů, jejichž odběr lze odhlásit.

  V mezích těchto Pravidel mohou Uživatelé na Webových stránkách zveřejňovat své názory a hodnocení týkající se ubytovacích zařízení, jichž v minulosti využili prostřednictvím Služeb (dále společně jako Uživatelský obsah). Uživatel se zavazuje, že bude dodržovat podrobná pravidla pro Uživatelský obsah, obsažená v Pravidlech pro obsah, která tvoří součást těchto Pravidel (příloha č. 1). Poskytovatel služeb kontroluje Uživatelský obsah pouze tehdy, je-li na něj upozorněn. V takovém případě Poskytovatel služeb na základě dostupných informací zváží všechny okolnosti daného případu a svobodně rozhodne o odstranění, úpravě nebo částečném smazání Uživatelského obsahu.

  Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení přeložit, redigovat, změnit, odmítnout nebo odstranit jakýkoliv názor. S obsahy, které Uživatelé zašlou, není Poskytovatel služeb povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi. Uživatel bere na vědomí, že Partner má právo veřejným komentářem reagovat na hodnocení ze strany Uživatele. I v tomto případě je Poskytovatel služeb oprávněn text hodnocení zkontrolovat a zkrátit, případně i odstranit. Poskytovatel služeb neprovádí jazykovou kontrolu hodnocení ani úpravy podstatných výroků. Povinností Uživatele je, aby byl ve svém hodnocení pokud možno věcný. Zveřejňování zaujatých, urážlivých nebo protiprávních hodnocení není dovoleno.
 5. Registrace a vytvoření vlastního účtu
  Poskytovatel služeb nabízí Uživatelům v rámci Služeb volitelnou možnost registrace, která je spojena s vytvořením individuálního uživatelského úložiště, tzv. vlastního účtu (dále jako vlastní účet). K vlastnímu účtu se Uživatel po registraci dostane přes stránku hotely.cz. Registrace může být zahájena zadáním Uživatelových údajů nebo použitím služby Facebook connect prostřednictvím webových stránek hotely.cz. Po zahájení registrace Uživatel obdrží na e-mailovou adresu, kterou při registraci zadal, mail s potvrzovacím odkazem, jehož prostřednictvím může svoji registraci do 15 dnů dokončit. Během lhůty pro potvrzení Poskytovatel služeb zasílá připomínací maily, aby zajistil úspěšný průběh registrace. Nedojde-li k potvrzení registrace, Poskytovatel služeb údaje zadané při registraci vymaže a vlastní účet nebude zřízen.

  Vlastní účet zahrnuje následující body nabídky:
  1. Mé údaje
   V tomto rozhraní Poskytovatel služeb uchovává následující údaje zadané Uživatelem při registraci nebo při jednotlivých rezervacích: jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště, datum narození, heslo, fotografii z facebookového profilu a identifikační údaje člena, přičemž okruh těchto údajů může být dále rozšířen, případně mohou být některé údaje upraveny.
  2. Mé rezervace
   Zde Uživatel najde podrobnosti o všech svých rezervacích, které zadal prostřednictvím webových stránek hotely.cz, tj. vedle rezervací, jejichž čas ještě nenadešel, také dřívější rezervace učiněné po datu Uživatelovy registrace, a to včetně stornovaných cest, nejdéle však za období posledních 8 let. U doposud nevyužitých rezervací se nacházejí také dárkové slevové kupóny, které si lze stáhnout nejpozději poslední den cesty.
  3. Oblíbené
   Uživatel si může v neomezeném počtu a rozsahu sestavovat sbírky ubytovacích zařízení, jež označil jako svoje oblíbená. Tyto sbírky může Uživatel pojmenovat vlastním názvem nebo názvem, který nabídne Poskytovatel služeb.
  4. Odhlášení
   Po kliknutí na tento bod nabídky bude Uživatel nadále používat Služby jako nepřihlášený.

Vymazání účtu
Uživatel má možnost svůj vlastní účet kdykoliv vymazat. V takovém případě dojde k vymazání dat vytvořených a uchovávaných v účtu, s výjimkou údajů svázaných s rezervacemi, jejichž uchovávání se řídí ustanoveními Informačního memoranda o zpracování osobních údajů.

VIII. Protiprávní jednání při využívání Služeb a jejich následky

 1. Je zakázáno používat jakýkoliv systém nebo řešení, které má za cíl, umožňuje nebo může mít za následek využívání Služeb způsobem, jenž není v těchto Pravidlech výslovně dovolen, případně zastavení serverů používaných pro chod Služeb, nebo které jinak ohrožuje fungování Služeb k jejich určenému účelu.
 2. Služby a obsah zpřístupněný na Webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Držitelem souboru autorských práv a práv sloužících k ochraně tvůrce databáze je Poskytovatel služeb, bez jehož předchozího písemného souhlasu nesmí být obsah používán žádným jiným způsobem kromě čtení a zobrazování na obrazovce za účelem využití Služeb k jejich určenému účelu, kromě dočasného rozmnožování nutného k tomuto čtení a zobrazování a kromě tisku a ukládání na pevný disk pro osobní, nikoliv obchodní účely.
 3. Služeb lze využívat výlučně v souladu s platnými právními předpisy, způsobem, který nepoškozuje práva třetích osob a Poskytovatele služeb, a při dodržení těchto Pravidel. Pokus bude některý Uživatel využívat Služeb v rozporu s ustanoveními těchto Pravidel nebo právních předpisů, případně bude Služeb jiným způsobem zneužívat, je Poskytovatel služeb oprávněn učinit právní kroky směřující k pohnání takového Uživatele k odpovědnosti. Takovéto opatření může být vůči Uživateli použito i v případě zneužití údajů jiné osoby.

IX. Odpovědnost

 1. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel služeb poskytuje Služby tak, jak jsou („as is“), nenese žádnou odpovědnost za přesnost, spolehlivost, bezchybné fungování a úplnost Služeb (včetně softwaru používaného při provozování Služeb a veškerého obsahu zpřístupněného v rámci Služeb) ani za jejich vhodnost k danému účelu. Poskytovatel služeb dále neodpovídá za chyby vzniklé z příčiny, na niž nemá vliv, ani za následky takových chyb. Takovou chybou může být například technická závada nebo výpadek v síti internetu, technická porucha nebo výpadek jakéhokoliv původu, jinými osobami instalované škodlivé aplikace nebo programy (např. viry, počítačoví červi, makra, hackerské aktivity).
 2. Poskytovatel služeb – včetně, nikoliv však výlučně, jeho člena statutárního orgánu, zaměstnance, obchodního či jiného zástupce a jakéhokoliv jiného partnera (provádějícího tvorbu, sponzoring a propagaci stránek a jejich obsahu) – nenese odpovědnost

  1. za jakoukoliv trestnou, zvláštní, přímou či nepřímou ztrátu nebo škodu, jakoukoliv výrobní ztrátu, ušlý zisk, ušlý příjem, ztrátu smlouvy, ztrátu nebo škodu na abstraktní hodnotě nebo dobrém jméně a ztrátu práva,
  2. za jakoukoliv nepřesnost nebo neúplnost v popisných informacích (včetně cen, pronajímaných pokojů a klasifikací), které Poskytovateli služeb dodal Partner poskytující ubytování,
  3. za služby a výrobky poskytované, resp. nabízené Partnerem poskytujícím ubytování,
  4. za jakékoliv přímé, nepřímé, následné nebo se sankcemi spojené škody, ztráty nebo náklady, které Uživatel utrpěl, resp. musel zaplatit kvůli použití Webových stránek, kvůli prodlení Služeb nebo v souvislosti s ním, a
  5. za jakékoliv zranění, úmrtí, materiální škodu nebo jiné přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo se sankcemi spojené škody, ztráty nebo náklady, které Uživatel utrpěl, resp. za které musel zaplatit, ať už se jedná o zákonné jednání, chyby, spory, závažnou nedbalost, záměrné uvádění zavádějících informací, nesplnění povinnosti, neprovedení úkolu, uvedení v omyl, škody nebo přísné povinnosti, které lze (v plném rozsahu nebo částečně) přičítat Partnerovi poskytujícímu ubytování, včetně jakéhokoliv storna, přijetí nadměrného počtu rezervací, stávky, stavu nouze nebo jakékoliv události, k níž došlo mimo působnost Poskytovatele služeb.

Za pravdivost informací zveřejněných Partnerem odpovídá Partner, jakákoliv odpovědnost Poskytovatele služeb v této souvislosti je vyloučena.

 1. Nabídka vyžádaná Uživatelem, Uživatelem odeslaná rezervace a koupě poukazu může zakládat smluvní vztah ve věci využití ubytování výlučně mezi Partnerem a Uživatelem. Poskytovatel služeb není účastníkem těchto smluvních vztahů. V každém případě se prosím informujte o storno podmínkách!
 2. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za nedostatky v poskytování informací při využívání Webových stránek ani za jakékoliv následky chybného zadání údajů, bez ohledu na to, zda k neúplnému poskytnutí informací došlo vinou Partnera, Uživatele nebo ani jedné z těchto stran.
 3. Webové stránky obsahují i odkazy na webové stránky provozované třetími osobami. Dozví-li se Poskytovatel služeb, že stránka, na niž odkazuje, nebo umístění odkazu porušuje práva třetích osob nebo platné právní předpisy, neprodleně daný odkaz z Webových stránek odstraní. Nad rámec toho Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za obsah odkazů umístěných na stránkách ani za obsah webových stránek, na něž se lze prostřednictvím těchto odkazů dostat, a jejich obsah nekontroluje.
 4. Za využití Služeb nese odpovědnost výlučně daný Uživatel. Je vyloučena odpovědnost Poskytovatele služeb za jakékoliv majetkové škody, nemajetkové újmy, újmy na právech nebo jiné následky, které Uživatel způsobí zveřejněným obsahem či jiným způsobem nebo které nastanou v jiné souvislosti s Uživatelovým jednáním.
 5. Pokud v důsledku jednání Uživatele nebo v souvislosti s ním třetí osoba, resp. jakýkoliv orgán veřejné správy nebo soud uplatní vůči Poskytovateli služeb jakýkoliv nárok, resp. zahájí proti Poskytovateli služeb řízení, je Uživatel povinen učinit všechna opatření požadovaná Poskytovatelem služeb a nahradit Poskytovateli služeb veškeré škody a náklady, jež Poskytovateli služeb vzniknou v důsledku protiprávního jednání Uživatele nebo v souvislosti s ním.

X. Účinnost Pravidel

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění zastavit Služby jako celek. V takovém případě tato Pravidla automaticky pozbývají účinnosti.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů Uživatelů upravuje Informační memorandum o zpracování osobních údajů.

 

Příloha č. 1

Pravidla pro obsah
Naším posláním je, aby kultivovaní, nároční a zdvořilí Uživatelé, kteří si dokážou vážit jeden druhého a ctí navzájem své názory, mohli prostřednictvím Uživatelského obsahu na našich stránkách prezentovat své názory a vyměňovat si zkušenosti.

 

I. Obecná pravidla

 1. Poskytovatel služeb Uživatelský obsah nearchivuje, proto pokud si Uživatel potřebuje zveřejněné informace uchovat pro soukromé účely, musí si sám zajistit jejich odpovídající uložení a uchovávání. Je vyloučena odpovědnost Poskytovatele služeb za škody způsobené jednáním, které narušuje bezpečnost informačních systémů, a za škody vzniklé v souvislosti s takovým jednáním, přičemž mezi takováto jednání patří používání nebo šíření virů a jiného škodlivého softwaru, neoprávněný přístup k osobním nebo jiným údajům v držení Poskytovatele služeb, zničení, poškození nebo zveřejnění těchto údajů a jiné hackerské aktivity. Za takováto jednání nesou odpovědnost výlučně jejich původci.
 2. Uživatelé píší s uvedením svého věku, pohlaví a rodinného stavu nebo s uvedením svého jména a jsou o nich zveřejňovány pouze takové osobní informace, které o sobě sami dobrovolně poskytli.
 3. Uživatel je povinen při využívání této služby dodržovat Podmínky používání, Pravidla pro obsah, která upravují Uživatelský obsah, a platné právní předpisy.
 4. Je zakázáno
  1. používat vulgární a urážlivé výrazy a výrazy, které v ostatních budí pohoršení nebo strach;
  2. používat osobní narážky, tj. zveřejňovat poznámky, které mohou být vůči jiným osobám urážlivé (zejména pokud se mohou jiného Uživatele dotknout kvůli jeho věku, pohlaví, původu, vyznání, rasové nebo národnostní příslušnosti, světonázorovému přesvědčení, názoru nebo životní situaci), dále umísťovat obsah způsobilý ovlivňovat úsudek jiných osob negativním směrem, bez ohledu na to, zda je takový obsah pravdivý, či nikoliv, a to zejména pokud jde o veřejně činné osoby;
  3. umísťovat obsah, jímž mohou být porušena autorská nebo průmyslová práva jiných osob nebo jejich práva z ochranné známky, odkazovat na takový obsah nebo pobízet Uživatele k používání takového obsahu;
  4. umísťovat osobní údaje, telefonní číslo, e-mailovou adresu a citovat části telefonických hovorů nebo e-mailové komunikace, a to ani se souhlasem subjektu údajů; zákaz se týká i zveřejňování jakýchkoliv informací o jiném Uživateli, včetně jeho hesla;
  5. zveřejňovat obscénní nebo pornografický obsah, nabízet sexuální služby nebo umísťovat jakýkoliv obsah, který je v rozporu s dobrými mravy;
  6. nabízet zboží, jehož distribuce je trestným činem nebo přestupkem (např. omamné a psychotropní látky) nebo jehož distribuce je vázána na povolení (např. zbraně a léky), nabízet k prodeji zboží, které není obchodovatelné (např. potraviny bez příslušného povolení, nepřevoditelné cenné papíry);
  7. zveřejňovat nebo odkazovat na obsah, který může poškodit nebo ohrozit dobré jméno, obchodní zájmy a obecné vnímání Poskytovatele služeb (případně jeho podnikatelské skupiny), zejména obecné vnímání jeho výrobků a služeb;
  8. posuzovat rozhodnutí moderátorů a jakýmkoliv způsobem znovu zpřístupňovat odstraněný Uživatelský obsah nebo po zrušení Uživatelovy registrace zřizovat registraci novou;
  9. záměrně zdržovat poskytování služby (např. flooding, příspěvky off-topic a script);
  10. záměrně uvádět v omyl ostatní Uživatele nebo ty, kdo v jakémkoliv tématu očekávají pomoc nebo odpověď na svůj dotaz;
  11. vydávat se za jiného Uživatele nebo za zaměstnance či pověřenou osobu Poskytovatele služeb (např. přihlášením se pod podobným nebo snadno zaměnitelným uživatelským jménem); po vykázání ze systému používat uživatelský účet jiné osoby (např. člena rodiny nebo přítele);
  12. bez reálného základu očerňovat výrobky, služby a dobré jméno firem a urážlivě se o nich vyjadřovat;
  13. umísťovat jakýkoliv protiprávní obsah, zveřejňovat výzvy ke spáchání protiprávního nebo trestného činu nebo jednat způsobem, který lze chápat jako výzvu k takovému činu, a poskytovat jakékoliv návody ke spáchání protiprávních činů (trestných činů, přestupků);
  14. vyzývat k bojkotu služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb;
  15. zveřejňovat reklamu, která nesouvisí s profilem Služeb, provozovat obchodní činnost nebo jakoukoliv činnost, která je způsobilá podporovat podnikatelskou činnost;
  16. umísťovat nabídky na prodej, nákup nebo směnu, případně v takové věci žádat o pomoc, zveřejňovat inzerci pracovních míst;
  17. zveřejňovat příspěvky o politických otázkách a/nebo s politickým obsahem;
  18. umísťovat obsah nebo obrazový materiál, který může mít negativní vliv na mravní vývoj osob mladších 18 let.

Porušení kteréhokoliv z výše uvedených pravidel může být důvodem pro odstranění předmětného obsahu a pro pozastavení nebo vymazání Uživatele, který se porušení pravidel dopustil.

II. Zásady moderace

Je-li Poskytovatel služeb upozorněn na závadný obsah, pokusí se s pomocí moderátorů vyhledat obsah nebo příspěvek, který je v rozporu s Podmínkami používání, jakýmkoliv způsobem poškozuje nebo může poškozovat zájmy Poskytovatele služeb nebo může být kvalifikován jako porušení maďarských právních předpisů. Moderátoři si mohou kdykoliv prohlížet kterýkoliv Uživatelský obsah. Uživatelský obsah, který je protiprávní, odporuje Podmínkám používání nebo pochází od Uživatele záměrně nebo opakovaně narušujícího kultivovanou konverzaci, mohou moderátoři odstranit a mohou rovněž omezit aktivity takového Uživatele na Webových stránkách. Moderátoři nemají možnost ovlivňovat obsah jednotlivých příspěvků ani jednotlivé příspěvky dodatečně upravovat. Nemají ani možnost mazat části jednotlivých příspěvků. Vulgární obsah nebo obsah urážející obecný vkus však bude nahrazen hvězdičkami. Moderátoři vymažou Uživatelský obsah pouze ve zvlášť odůvodněném případě a Uživatelský obsah, který není protiprávní, nevymažou ani na výslovnou žádost, nicméně Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na to, aby moderátoři mazali jednotlivé Uživatelské obsahy dle vlastního uvážení. Moderátoři nejsou povinni svá rozhodnutí odůvodňovat. Moderátoři používají tato opatření:

- vymazání (vymazány budou např. příspěvky odporující zásadám),
- zablokování přispěvatele,
- zablokování IP adresy přispěvatele.